Sentència i documents jurídics relacionats

 

Sentència i documents jurídics relacionats


1. Constitució espanyola de 1978

2. Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006

3. Recurs presentat pel Grup Parlamentari Popular del Congrés

        3.1. Tramitació del recurs (al·legacions, recusacions i altres incidents)

        3.2.  STC 31/2010, de 28 de juny | correcció d'errades 

4. Altres recursos d'inconstitucionalitat formulats contra l'Estatut

         4.1. Defensor del Pueblo [admissió a tràmit | text complet | Sentència]  

         4.2. Regió de Múrcia [admissió a tràmit | Sentència

         4.3. La Rioja [admissió a tràmit | Sentència

         4.4. Aragó [admissió a tràmit | Sentència

         4.5. Comunitat Valenciana [admissió a tràmit | Sentència

         4.6. Illes Balears [admissió a tràmitSentència

5. Altres documents

        5.1. Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979

        5.2. Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional

        5.3. STC 247/2007, de  12 de desembre (Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana)

        5.4. Dictamen núm. 269, d’1 de setembre de 2005, emès pel Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya

        5.5. Dictamen 179/10, de 20 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, sobre la situació jurídica del Tribunal Constitucional

        5.6. Informe del Grup d’Experts sobre la STC sobre l’EAC

 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.