Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a la Revista Catalana de Dret Públic?
Aneu a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Aneu al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per als autors

1. Abans de començar: codi ètic de les publicacions científiques

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) aplica un codi ètic a les seves revistes científiques, la Revista Catalana de Dret Públic i la Revista de Llengua i Dret, basat en el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques del Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). Podeu consultar-lo en aquest enllaç: Codi ètic de le revistes de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.[1]

Els autors que publiquen a la Revista Catalana de Dret Públic es comprometen a seguir aquest codi ètic.

Els autors han de garantir que els treballs lliurats són originals i inèdits. Si els treballs són estudis de recerca, han d’assegurar que la recerca és nova i original i que les dades i els resultats que s’hi exposen no han estat copiats, inventats, distorsionats o manipulats. En tots els casos, han d’esmentar adequadament la procedència de les idees o de les frases literals preses d’altres treballs ja publicats, d’acord amb les normes de citació de la Revista.

A més, tots els autors es fan responsables de garantir i protegir la confidencialitat de les dades personals obtingudes durant el procés de recerca. Així mateix, si la seva recerca ha estat objecte de finançament han de declarar-ne la font.

1.1 Plagi i autoplagi

Quan envien un article els autors adquireixen el compromís de garantir l’originalitat del seu treball i la inexistència de plagis en el text, inclòs l’autoplagi o publicació duplicada.

S’entén per plagi la presentació d’un treball d’altri com a propi; la inclusió de frases, conceptes o idees d’altri sense citar-ne la procedència o citant-la de manera incorrecta; l’ús de cites literals o parafrasejades sense indicar-ne la font; i la utilització abusiva de frases i idees d’altres autors, encara que se’n citi l’origen.

L’autoplagi és la reutilització redundant del treball propi, habitualment sense citar-lo de manera adequada. Els autors es comprometen a no presentar a la Revista textos ja publicats o que formen part d’un projecte editorial en una altra revista o publicació. També es comprometen a no enviar a una altra revista o editorial un original presentat en aquesta fins que no rebin la notificació del rebuig o el retirin voluntàriament.

És admissible la publicació d’un treball que ampliï un altre treball difós com a nota breu, comunicació o resum en les actes d’un congrés, sempre que s’hi citi adequadament el text en què es basa i que les modificacions impliquin canvis substancials en el que ja s’ha publicat. També són acceptables les publicacions secundàries si s’adrecen a lectors completament diferents, per exemple en el cas que hi hagi una versió adreçada a especialistes i una altra al públic en general, o bé versions adreçades a especialistes d’àmbits distants. Caldrà especificar-ho en el text i citar de manera apropiada la publicació original.

En tot cas, els autors han d’informar per escrit l’Escola d’Administració Pública, com a entitat editora, de l’existència de tota publicació o projecte de publicació que tracti el mateix tema o que hi tingui un grau de similitud superior al 30% quant al fons o a la forma.

1.2 Autoria

Totes les persones que han fet una aportació substantiva al treball hi han d’aparèixer com a autores. L’autoria principal i l’ordre dels autors s’han de basar en el pes relatiu de la contribució científica o professional de cadascú, independentment del seu estatus.

En cas d’autoria compartida, la persona que figuri com a interlocutora de la revista ha de garantir el reconeixement de les persones que hagin contribuït significativament a la concepció, la planificació, el disseny, l’obtenció de dades, la interpretació i la discussió dels resultats del treball. Ha d’assegurar que l’autoria no omet cap de les persones responsables del treball, i que no se n’hi afegeix cap que no ho sigui, per evitar la mala pràctica científica de l’autoria fictícia. Alhora, la persona interlocutora garanteix que el text presentat és resultat d’un consens de tots els autors, que n’han revisat i aprovat la versió final i que donen el vistiplau a la publicació.


[1] Les indicacions contingudes en aquest apartat parteixen del Codi de conducta del COPE i recullen criteris específics adoptats per editors vinculats a l’Administració, com el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut Nacional d’Administracions Públiques d’Espanya i l’Escola Nacional d’Administració (ENA) de França, o adoptats per editorials científiques de prestigi com SAGE i Taylor&Francis.


2. Tramesa d'articles

Manual d'ús del web de la Revista (com registrar-se, trametre un article, pujar una nova versió).

Els articles s’han de presentar en línia en aquest web. Us recomanem que seguiu els passos descrits al manual d'ús citat anteriorment.

Els terminis de presentació d’originals fineixen l'1 de gener (per al número que es publica al juny) i l'1 de juliol (per al número que es publica al desembre). La recepció d’originals es pot tancar abans d’aquestes dates si el sumari del número corresponent està complet. En aquest cas, els treballs rebuts s’incorporen al procés editorial del número següent. S’avisarà els autors d’aquesta circumstància per si volen optar per presentar l’article en una altra revista.

La Revista Catalana de Dret Públic és multilingüe. Els treballs es poden presentar en català, occità, castellà, anglès i altres llengües europees. Amb l’objectiu de promoure la producció científica en català i d’augmentar-ne la difusió internacional, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya traduirà a l’anglès una selecció dels estudis que s’hagin presentat en català. 

En fer la tramesa, heu d’omplir un formulari amb la informació següent:

-  Títol de l’article. El títol ha  de reflectir clarament el contingut del treball i ha de ser breu (extensió màxima de dues línies), clar i específic. Ha de contenir les principals paraules clau i estar redactat en un estil científic i no metafòric.

-  Resum en la llengua original de l’article, d'un màxim de 1.200 caràcters amb espais, aproximadament, el qual és objecte d'avaluació.

-  Paraules clau (entre 4 i 6) que els autors haurien d’extreure de thesaurus o diccionaris d’especialitat. Les paraules clau són les etiquetes que es fan servir per indexar automàticament els articles: cal triar-les acuradament i evitar els termes massa genèrics. Una bona tria permetrà localitzar fàcilment l’article en les cerques a internet i augmentar-ne les lectures i les citacions. Les paraules s’han d’escriure separades amb un punt i coma, i amb un punt i final darrere de l’última paraula; la primera paraula ha de dur majúscula inicial.

-  Resum biogràfic (màxim uns 600 caràcters amb espais). S’hi poden fer constar les principals obres publicades, les línies i projectes de recerca, els premis, les estades a l’estranger, etc. En aquest apartat, hi heu de posar el càrrec i l’adreça institucional (postal i electrònica) tal com voleu que aparegui a l’article, així com qualsevol altra informació que vulgueu fer-hi constar (pàgina web personal, ID d’investigador, etc.)

-  Fitxer amb l’article. Heu de consultar les indicacions, quant al format i contingut, que hi ha a l’apartat següent.

Els autors rebran la versió maquetada del seu article abans de ser publicat, perquè en facin la revisió.

La Revista no cobra despeses de processament o enviament d'articles.

Format de l'article

Els originals s’han de lliurar en format de fitxer electrònic editable (com ara, .doc, .docx, .rtf, .odt).

L’extensió màxima recomanable per als articles és de 45.000 caràcters amb espais incloent-hi les notes a peu de pàgina. 

Trobareu indicacions detallades sobre el format de pàgina, estils, numeració, citacions, referències bibliogràfiques etc. a: Indicacions sobre el format dels articles.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

  1. L'article no ha estat publicat, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista o editorial.
  2. El text compleix els requisits estilístics, bibliogràfics i de format establerts al document Indicacions sobre el format dels articles.
  3. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de l'apartat 'Garantia d'avaluació de doble cec', que trobareu a la secció Procés d'avaluació de persones expertes.
  4. La tramesa inclou l’article, el resum i les paraules clau en llengua original, les dades d’autoria i la nota biogràfica.
  5. Els autors han llegit i accepten les condicions del codi ètic de la Revista.
 

Avís de drets d’autoria

Els autors cedeixen els drets sense caràcter exclusiu, per a tot el termini de protecció de l’obra i per a tot el món, dels formats i modalitats d’explotació actualment coneguts (digital, bases de dades...).

Tots els articles de la Revista Catalana de Dret Públic s’editen sota llicència Creative Commons de Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada des del 2009. Publicar en aquesta revista comporta acceptar aquesta modalitat d’edició.

 

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.