Polítiques editorials

Objectius i temàtica

La Revista ofereix un àmbit per la difusió de la recerca i el debat intel·lectual en el camp del dret públic en totes les seves dimensions: l’autonòmica, l’estatal, l’europea i la internacional. Cada número inclou estudis de temes d’interès científic, amb la participació d’especialistes nacionals i internacionals en la matèria. Es publiquen aportacions relacionades amb qualssevol de les disciplines del dret públic català, espanyol, europeu i comparat. A més, el blog de la Revista és un espai obert a comentaris jurídics d’actualitat i a recensions crítiques de jurisprudència i bibliografia.


 

Política de seccions

 

Procés d'avaluació de persones expertes

La Revista publica exclusivament articles originals. D’acord amb una extensa tendència internacional, tots els articles tramesos seran sotmesos a avaluació cega per persones expertes en la matèria, alienes a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i al Consell de Redacció de la Revista, de manera anònima, abans d’acordar-ne la publicació. Els autors rebran el resultat de l’avaluació i, si cal, hauran d’incorporar-hi les modificacions proposades pels avaluadors.


Garantia d’avaluació cega

L'autor ha de lliurar l'article sense les seves dades personals, tal com es descriu a l’apartat següent.


Com assegurar una avaluació cega

Per tal d’assegurar la integritat de l’avaluació cega, els autors han de tenir la precaució d’enviar els articles originals sense les seves dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica, adscripció acadèmica, adreça postal i breu currículum).

  1. Els autors han d’eliminar del document les dades personals i evitar les autocitacions. En cas que se’n facin, cal substituir el nom per la paraula “autor”, al text, a les notes a peu de pàgina, etc.
  2. Amb els documents d’Office, la identitat de l’autor ha de ser eliminada també de: Fitxer / Propietats i després anomenar i desar sense posar el nom de l’autor.

Aquesta informació s’afegirà en la darrera fase de la revisió.


Fases del procés d'avaluació d'un article

Fase 1: l’autor tramet l'original cec, sense les dades personals
Fase 2: avaluació cega de l'original per part de l’avaluador extern, expert en l'àmbit temàtic que correspongui.
Fase 3: l’avaluador envia el resultat de l’avaluació i es reenvia al Consell de Redacció de la Revista perquè hi doni el vistiplau.
Fase 4: es comunica el resultat de l'avaluació als autors.
Acceptació: s’accepta l’article si el resultat de l’avaluació és positiu.
No acceptació: es refusa l’article si el resultat de l’avaluació és negatiu.
Acceptació (amb modificacions): segons el resultat de l'avaluació l’autor ha d’introduir a l’article modificacions del contingut abans que l'article quedi aprovat definitivament.

 

Freqüència de publicació

La Revista catalana de dret públic, de periodicitat semestral, es publica els mesos de juny i desembre. A partir del número 45, la Revista es publicarà únicament en versió electrònica

 

Política d’accés lliure

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Política d'arxivament digital de la revista

La política d'arxivament digital segur de la Revista catalana de dret públic està garantida pel proveïdor IBM Global Services.

Se’n fa una còpia de seguretat diària (se’n fa una còpia completa a la setmana i la resta de dies se’n fan còpies incrementals). 

Les còpies fetes es guarden, durant un període de 90 dies, en un lloc segur per poder ser restaurades en cas necessari.