Indexació

Bases de dades de sumaris i continguts

 

Dialnet

Portal de difusió de la producció científica iberoamericana impulsat per la Universitat de La Rioja

 

Directory of Open Access Journal (DOAJ)

Directori de revistes d’accés obert de la Lund University Libraries

 

ÍnDICEs-CSIC

Portal d'accés a informació i documentació científica espanyola publicat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC)

 

RACO

Dipòsit de revistes catalanes amb accés obert

 

vLex

Base de dades de legislació i jurísprudència autonòmica, estatal i europea


REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

Agregador de continguts científics i acadèmics en format electrònic produïts en l'àmbit iberomericà

 

Ulrich's periodicals directory

Font de referència de publicacions periòdiques al món (accés amb subscripció)

 

Red de Revistas de Derecho Constitucional

Directori de revistes de dret constitucional de l’Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de

Mèxic

 

Periodicals Index Online

Repositori d’articles sobre arts, humanitats i ciències socials fins al 1995 de Proquest (accés amb subscripció)


Bases de dades per a la classificació, avaluació de la qualitat i/o impacte de les revistes científiques

 

ESCI- Emerging Sources Citation Index

Índex de publicacions en sectors científics emergents i d'importància regional de Web of Science, elaborat per Thomson Reuters

 

MIAR

Matriu d’informació per a l’Avaluació de Revistes de la Universitat de Barcelona

Índex de difusió 2016 RCDP: 10

2a posició en revistes de dret públic


Latindex

Sistema regional d’informació en línia per a revistes científiques d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal

Indicadors de qualitat per revistes electròniques complerts per la RCDP: 36/36


CARHUS PLUS 2014

Classificació elaborada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

(AGAUR)

Classificació RCDP: A


ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

Llista elaborada per Norwegian Social Science Data Services (NSD)


CIRC (Classificación Integrada de Revistas Científicas)

Classificació elaborada per EC3metrics

Classificació RCDP: B

 

 

Google Scholar Metrics

Índex que mesura l'impacte dels articles publicats en els últims 5 anys

Índex h5: 5. Mitjana h5: 6

 

Agenzia Nazionale di Valuazione del sistema Universitario e della Ricerca 

Classificació RCDP: A