Indexació

Bases de dades de sumaris i continguts

 

Dialnet

Portal de difusió de la producció científica iberoamericana impulsat per la Universitat de

La Rioja

 

Directory of Open Access Journal (DOAJ)

Directori de revistes d’accés obert de la Lund University Libraries

 

ISOC - Base de datos de sumarios de Ciencias Sociales y Humanidades

Base de dades del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del

CSIC

 

RACO

Dipòsit de revistes catalanes amb accés obert

 

vLex

Base de dades de legislació i jurísprudència autonòmica, estatal i europea


REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

Agregador de continguts científics i acadèmics en format electrònic produïts en l'àmbit 

iberomericà

 

Ulrich's periodicals directory

Font de referència de publicacions periòdiques al món (accés amb subscripció)

 

Red de Revistas de Derecho Constitucional

Directori de revistes de dret constitucional de l’Instituto de Investigaciones Jurídicas de

la Universidad Nacional Autónoma de Mèxic

 

Periodicals Index Online

Repositori d’articles sobre arts, humanitats i ciències socials fins al 1995 de Proquest

(accés amb subscripció)


Bases de dades per a la classificació, avaluació de la qualitat i/o impacte de les revistes científiques

 

ESCI- Emerging Sources Citation Index

Índex de publicacions en sectors científics emergents i d'importància regional de Web of Science, elaborat per Thomson Reuters

IN-RECJ

Índex d’impacte de revistes espanyoles de ciències jurídiques de la Universitat de

Granada

Índex impacte 2010 RCDP: 0,091

1r quartil en multidisciplinari (5ena posició)

2n quartil en dret administratiu (11ena posició)

 

MIAR

Matriu d’informació per a l’Avaluació de Revistes de la Universitat de Barcelona

Índex de difusió 2016 RCDP: 10

2a posició en revistes de dret públic


DICE

Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias

Sociales y Jurídicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Categoria ANEP de la RCDP: A


Latindex

Sistema regional d’informació en línia per a revistes científiques d’Amèrica Llatina, el

Carib, Espanya i Portugal

Indicadors de qualitat per revistes electròniques complerts per la RCDP: 36/36


CARHUS PLUS 2014

Classificació elaborada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

(AGAUR)

Classificació RCDP: A


ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

Llista elaborada per Norwegian Social Science Data Services (NSD)


CIRC (Classificación Integrada de Revistas Científicas)

Classificació elaborada per EC3metrics

Classificació RCDP: B


RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades)

Sistema d’informació que integra indicadors de qualitat per a les revistes científiques

espanyoles de ciències socials i humanitats

 

Google Scholar Metrics

Índex que mesura l'impacte dels articles publicats en els últims 5 anys

Índex h5 (2011-2015): 6