La tipologia dels pronunciaments en la STC 31/2010 i els seus efectes sobre l'Estatut català i altres normes de l'ordenament vigent

Francisco Javier Díaz Revorio

Resum


La STC 31/2010, sobre l'Estatut de Catalunya, pot considerar-se una sentència multiinterpretativa, ja que a més dels pronunciaments interpretatius «típics», en els quals una decisió desestimatòria es remet a un fonament per establir la interpretació adequada del precepte, inclou moltes altres fórmules interpretatives. Hi ha pronunciaments «pseudodesestimatoris» o «interpretatius encoberts», en els quals un precepte és objecte d'una interpretació determinada, però aquesta no té cap reflex en la decisió. Hi ha també pronunciaments «ultrainterpretatius » que, en la determinació del contingut normatiu del precepte, van més enllà del que permet la seva literalitat. I hi ha, en no pocs casos, «desactivació» de les conseqüències jurídiques de determinades disposicions, que romanen així inalterades en el seu tenor, però mancades s'efectes jurídics o debilitades en aquests. Tot això genera no pocs problemes des de la perspectiva de la seguretat jurídica, i dificulta la precisió dels efectes jurídics de la sentència sobre aquests preceptes. Per això la sentència és molt criticable des de la perspectiva de la tècnica emprada.

Paraules clau


Estatut d'autonomia; sentència constitucional; Tribunal Constitucional; sentències interpretatives; interpretació conforme.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.