L'aplicació de la normativa de seguretat i salut a la Policia local: aspectes crítics i qüestions controvertides

Guillermo García González

Resum


L'extensió de la normativa de seguretat i salut laboral als empleats públics ha de ser considerada com una de les majors aportacions de la LPRL. Sense perjudici d'això, la universalització preventiva consagrada per la Llei 31/1995 ha tingut un abast i una efectivitat diferents en l'àmbit públic, en funció del tipus d'empleat, de l'activitat desenvolupada i de l'ens ocupador. Entre tots els empleats públics, la Policia Local ha estat un dels grups que tradicionalment ha rebut menys atenció preventiva a causa de la indefinició del nostre ordenament jurídic, la superposició de normes de diferent procedència i els problemes competencials sorgits. Aquest complex marc jurídic, mancat de sistematització i amb múltiples llacunes, ha suposat que, a la pràctica, la Policia Local es presenti com un dels col·lectius més desprotegits en matèria de seguretat i salut laboral.

El present estudi analitza el marc jurídic que regula la prevenció de riscos laborals a la Policia Local, n’assenyala les dificultats a l’hora d’aplicar-lo i d’interpretar–lo, i proposa vies de resolució per als conflictes que planteja el nostre imprecís sistema regulador en aquest àmbit. L'article parteix de l'aplicació de la LPRL a la Policia Local, assumpte controvertit en els primers anys de vigència de la norma. Juntament amb la normativa estatal, s'aprofundeix en el diferent desenvolupament normatiu que s'ha generat en virtut del marc competencial ideat pel nostre ordenament jurídic. En aquest sentit, s'analitzen les diferents normes autonòmiques, el paper regulador de l'Administració Local i la funció de la negociació col·lectiva. Més enllà de l’anàlisi descriptiva, l'estudi aprofundeix en les llacunes que hi ha en el nostre ordenament jurídic, les contradiccions i ambigüitats que hi concorren, i les possibles solucions que es poden proporcionar als problemes d’aplicació detectats.


Paraules clau


Policia local; seguretat i salut laboral; Llei de prevenció de riscos laborals; Administració local.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i53.2016.2859 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.