Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 66, desembre de 2016 La traducció jurada a Espanya i França: aspectes "privats" i estudi comparat Resum  PDF (Français)  EPUB (Français)  similar documents
María Tanagua Barceló Martínez, Iván Delgado Pugés
"... " de serveis de traducció i interpretació, la qual cosa obliga els ciutadans a recórrer a serveis professionals ..."
 
Núm. 57, juny de 2012 Els continguts jurídics del web d'acollida de la Generalitat de Catalunya: estudi comparatiu de les versions catalana, anglesa i xinesa Resum  PDF  similar documents
Mireia Vargas-Urpí
"... en la traducció de l'apartat sobre «Legislació» de la Guia d'acollida. En primer lloc, definirem i delimitarem l ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 Els problemes lingüístics en la didàctica de la traducció jurídica (anglès/francès – espanyol) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Elena Macías Otón
"... L’article té el propòsit d’examinar els problemes de la traducció jurídica des de l ..."
 
Núm. 63, juny de 2015 Els problemes conceptuals i socioculturals de la traducció jurídica (anglès/francès - castellà) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Elena Macías Otón
"... En aquest article tractem d'abordar el fenomen de la traducció jurídica des de la perspectiva ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 La variació terminològica dels conceptes del dret de societats i les seves estratègies de traducció Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Carmen Bestué
"... des d'una perspectiva descriptiva i comparativa. Prenem com a referència els termes jurídics fets servir a Espanya ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 El gènere textual en dues cultures jurídiques: anàlisi pretraductológica de les decisions judicials en anglès i en espanyol Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Ángeles Orts Llopis
"... de la base que el gènere és un paradigma d'instrumental importància en la traducció de textos jurídics ..."
 
Núm. 61, juny de 2014 Binomis, trinomis i tetranomis quasi sinònims en els poders notarials digitals britànics i nord-americans: anàlisi i proposta de traducció Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Esther Inmaculada Vázquez y del Árbol
"... notarials són els documents jurídics que tenen un índex més alt de binomis, trinomis i tetranomis ..."
 
Núm. 55, juny de 2011 Problemes d'equivalència en traducció jurídica: la denominació de les parts en el procés judicial en anglès i català Resum  PDF  similar documents
Eivor Jordà Mathiasen
"... El concepte d'equivalència ha estat un dels temes centrals en els estudis sobre la traducció ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 Dret comparat i traducció jurídica: el dret real de les servituds en francès, català i espanyol Resum  PDF  similar documents
Montserrat Cunillera Domènech
"... La traducció d'un fragment extret d'una donació d'un bé immoble posa de manifest ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 El terme francès «sursis» i la traducció de coneixement especialitzat jurídic Resum  PDF  EPUB  similar documents
Montserrat Cunillera Domènech
"... ’únic camí per evitar les greus confusions conceptuals que es constaten en la traducció de textos jurídics. ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 La traducció dels òrgans jurisdiccionals francesos com a institucions culturals Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Guadalupe Soriano Barabino
"... en les quals es pot emmarcar la traducció jurídica, justificarem la consideració dels òrgans jurisdiccionals ..."
 
Núm. 60, desembre de 2013 Polisèmia i sinonímia en la terminologia del dret processal penal espanyol i italià: el cas de «sumario»/«indagini preliminari» Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Gianluca Pontrandolfo
"... de la comunicació jurídica i dels seus mecanismes de comprensió. El treball se centra en l'anàlisi contrastiva ..."
 
Núm. 61, juny de 2014 Les fases del procés traductor. La traducció de les funcions universals «Common Law» vs. «Civil Law» mitjançant la traducció paral·lela. El «trust», un estudi de cas Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Elena Ferran Larraz
"... En aquest article ens ocupem de les funcions universals o equiparables en els dos sistemes jurídics ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Ricardo-María Jiménez Yáñez «Escribir bien es de justicia» Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Pablo Franquet Elía
 
Núm. 60, desembre de 2013 Les fases del procés traductor «Common Law» vs. «Civil Law». Un enfocament pragmaticofuncional. La fase pont Resum  PDF (Español)  epub (Español)  similar documents
Elena Ferran Larraz
"... pont, entre la comprensió i la reformulació, on es comparen els sistemes jurídics per detectar ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 El concepte jurídic de la llengua pròpia Resum  PDF  similar documents
Ursula Wurl
"... jurídic. Després d'algunes qüestions introductòries per a presentar el tema i el desenvolupament d ..."
 
Núm. 53, juny de 2010 Les ambigüitats del llenguatge jurídic com una forma de control de l'autonomia reproductiva de les dones. Una mirada a l'ordre internacional Resum  PDF (Español)  similar documents
Juana Maria González Moreno
"... 'ordre internacional, gairebé sacralitzat en els nostres dies. L'anàlisi d'aquest ordre jurídic mostra ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Varietats geogràfiques i polítiques editorials en la traducció al català. Una mirada sobre l’espai comunicacional català Resum  PDF  EPUB  similar documents
Àlvaro Calero Pons
"... i no quantitativa, els efectes que això té en la percepció dels parlants i dels agents implicats en la traducció ..."
 
Núm. 50, novembre de 2008 El llenguatge jurídic en l'àmbit de la jurisdicció del treball. L'exemple francoalemany Resum  PDF ()  similar documents
Thomas Gergen
"... Aquest article tracta sobre la creació del vocabulari jurídic en l'àmbit del dret processal ..."
 
Núm. 51, juny de 2009 La connexió en les sentències penals de primera instància. De l'anàlisi de textos a la pràctica d'escriptura de sentències Resum  PDF (Español)  similar documents
Mariana Cucatto
 
Núm. 56, desembre de 2011 Gramàtica i lleis, o com alguna norma legal (in)compleix les normes expressives Resum  PDF (Español)  similar documents
Heraclia Castellón Alcalá
 
Núm. 62, desembre de 2014 Elements anafòrics en les sentències actuals: els adjectius deverbals de participi Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
José Antonio González Salgado
"... que ja ha aparegut en el discurs, és a dir, el que s’anomena elements anafòrics. En la tradició textual jurídica ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 La claredat i l'ordre en la narració del discurs jurídic Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Cristina Carretero González
"... En aquest article estudiem dos aspectes essencials per a l'efectivitat de la comunicació jurídica ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial. «Diccionario del español jurídico» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep M. Mestres i Serra, Laia Campamà Mormeneo
"... . Diccionario del español jurídico. Direcció de Santiago Muñoz. Barcelona: Espasa, 2016. LV + 1.669 p.ISBN: 978 ..."
 
Núm. 58, desembre de 2012 La terminologia en diacronia: els camps lexicosemàntics de "conflicte" i "judici" Resum  PDF (Español)  similar documents
Susana Ridao Rodrigo, Francisco J. Rodríguez Muñoz
"... , de caràcter general, han dedicat a tres parells de termes jurídics: (1) conflicte i disputa; (2) resolució ..."
 
1 - 25 de 47 elements 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)