Diàleg multidisciplinar en violència de gènere: professionals de la justícia i intèrprets

Anabel Borja Albi, Maribel Del Pozo Triviño

Resum


La comunicació en l'àmbit judicial planteja dificultats fins i tot quan els interlocutors comparteixen el mateix idioma. Les persones llegues en dret, a diferència dels agents de la justícia, desconeixen els conceptes tècnics, no estan familiaritzades amb el llenguatge jurídic i se senten en situació d'inferioritat davant del cerimonial dels diferents procediments judicials. La legislació internacional, europea i nacional en matèria de garanties processals i la seva implementació recull l'obligació de proveir serveis d'interpretació i traducció judicial de qualitat, que garanteixin una comunicació efectiva i eficaç. La qualitat exigida per aquests preceptes és un concepte jurídic indeterminat que requereix un abordatge multidisciplinari per part de juristes, lingüistes, traductors i intèrprets. En el context de la violència de gènere és un requisit legal que el personal judicial tingui formació especialitzada. Per a l'adequat compliment dels esmentats preceptes, és fonamental que aquest personal sigui conscient de les necessitats comunicatives de les víctimes i de les particularitats de la comunicació intervinguda per intèrprets. En aquesta contribució es presenten els resultats de diversos treballs d'investigació sobre interpretació i traducció judicials i es planteja la necessitat d'adoptar mesures urgents de formació i sensibilització del personal de justícia, i en particular dels jutges i magistrats que dirigeixen els actes processals i estan obligats a velar per la salvaguarda dels diferents drets que la legislació nacional, comunitària i internacional reconeix tant les víctimes com els acusats.


Paraules clau


Traducció i interpretació judicial; Directiva 2010/64/UE; víctimes de violència de gènere; drets de les víctimes; qualitat de la interpretació i la traducció judicials. i internacional reconeix tant a les víctimes com als acusats.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i69.2018.3040 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.