De nou, sobre els tribunals i l’ús de les llengües vehiculars a l’escola

Mercè Corretja i Torrens

Resum


L’article té per objecte comentar les sentències del Tribunal Suprem de 9, 13 i 16 de desembre de 2010 i el seu impacte en el sistema lingüístic escolar de Catalunya, amb especial atenció a la competència de la Generalitat per fixar l’ús de les llengües oficials a Catalunya com a llengües vehiculars. En concret, s’analitza fins a quin punt existeix o no un dret dels pares a escollir la llengua de l’ensenyament i quin n’és l’abast. En contrast amb la posició del Tribunal Suprem es comenta l’informe del comitè d’experts del Consell d’Europa sobre el compliment de la Carta de les llengües regionals i minoritàries, que porta a terme una avaluació favorable del model lingüístic escolar català.Paraules clau


Drets lingüístics; dret a elegir la llengua de l’ensenyament; ús de les llengües vehiculars en l’ensenyament.

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.5 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.