Polítiques editorials

Objectius i temàtica

La Revista de Llengua i Dret s’ha consolidat com a revista acadèmica de referència en la seva triple especialització: el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic i la política i la planificació lingüístiques, és a dir, com “la revista de la llengua del dret i del dret a la llengua”.

Des dels inicis ha tingut una clara vocació internacional, a través de l’interès per incorporar-hi veus externes que n’enriqueixen el debat i amb la voluntat de difondre internacionalment els estudis que s’hi publiquen, per això s’ha treballat de forma acurada perquè compleixi els criteris de qualitat editorial exigibles a qualsevol publicació científica i augmenti, així, la presència en repositoris i bases de dades de revistes científiques nacionals i internacionals i, per tant, la valoració en les agències qualificadores. És un procés constantment obert que ha donat fruits, com  ha estat, entre d’altres, l’obtenció de la màxima qualificació al sistema de qualificació Carhus + 2010 de l’AGAUR i a DICE.

 

Política de seccions

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Editors/es
 • Anna Arnall Duch
 • Vanessa Borés
 • Roser Casamayor
 • Núria Casanovas
 • Cristina Gelpí
 • Esther Monzó Nebot
 • Eva Pons Parera
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Estudis sobre lingüística forense

Editors/es
 • Anna Arnall Duch
 • Vanessa Borés
 • Roser Casamayor
 • Núria Casanovas
 • Cristina Gelpí
 • Esther Monzó Nebot
 • Eva Pons Parera
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Estudis sobre dret lingüístic

Editors/es
 • Anna Arnall Duch
 • Vanessa Borés
 • Roser Casamayor
 • Núria Casanovas
 • Antoni Milian
 • Eva Pons Parera
 • Agustí Pou Pujolràs
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
 • Joan Ramon Solé i Durany
 • Jaume Vernet
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Editors/es
 • Jordi Argelaguet
 • Anna Arnall Duch
 • Albert Bastardas
 • Vanessa Borés
 • Roser Casamayor
 • Núria Casanovas
 • Carles de Rosselló
 • Eva Pons Parera
 • Joan Pujolar Cos
 • August Rafanell
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
 • Francesc Xavier Vila
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes i informació

Editors/es
 • Anna Arnall Duch
 • Vanessa Borés
 • Roser Casamayor
 • Núria Casanovas
 • Eva Pons Parera
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Legislació, jurisprudència i documentació

Editors/es
 • Anna Arnall Duch
 • Vanessa Borés
 • Eva Pons Parera
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
 • Joan Ramon Solé i Durany
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recensions i notícies bibliogràfiques

Editors/es
 • Anna Arnall Duch
 • Vanessa Borés
 • Roser Casamayor
 • Núria Casanovas
 • Eva Pons Parera
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
 • Joan Ramon Solé i Durany
Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes
 

Procés d'avaluació de persones expertes

La Revista publica exclusivament articles originals i inèdits.

Tots els articles tramesos estan subjectes a una valoració inicial del Consell de Redacció de la Revista pel que fa a l’adequació als objectius editorials i a la qualitat científica.

Si la valoració és favorable, els articles presentats com a estudis de recerca són sotmesos a avaluació de doble cec de persones expertes en la matèria, alienes a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i al Consell de Redacció, abans d’acordar-ne la publicació.

La selecció dels avaluadors és competència del Consell de Redacció, que té en compte els mèrits acadèmics, científics i l'experiència professional dels especialistes. En l’avaluació es valoren: l’originalitat del text; la qualitat i el rigor del treball, incloent-hi la informació en què es basen les hipòtesis i la validesa de les dades teòriques i empíriques i de la interpretació que se’n fa; l’oportunitat i la rellevància de l’estudi per a la discussió de problemes en la seva àrea de recerca; la presentació i la redacció del text; i l’adequació de la bibliografia citada.

Els autors rebran el resultat de l’avaluació i, si cal, hauran d’incorporar-hi les modificacions proposades pels avaluadors en el termini que se’ls indiqui.


Garantia d’avaluació de doble cec

Per tal d’assegurar la integritat de l’avaluació de doble cec, els autors han d’enviar els articles originals sense les seves dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica, adscripció acadèmica, adreça postal i breu currículum). Aquestes dades cal entrar-les directament a la plataforma de la Revista.

 1. Els autors han d’eliminar del document les dades personals i evitar les autocitacions. En cas que se’n facin, han de ser prou neutres perquè la lectura del text durant l’avaluació cega no permeti identificar-les com a autocitacions.
 2. La identitat dels autors ha de ser eliminada també de les propietats del fitxer.

La informació amb les dades d’autoria s’afegirà en la darrera fase de la revisió.


Fases del procés d'avaluació de doble cec d'un article

Fase 1: l’autor tramet l'original cec, sense les dades personals.
Fase 2: el Consell de Redacció en fa una primera valoració i decideix si en continua el procés de publicació o el rebutja.
Fase 3: es fa una avaluació de doble cec de l'original per part dels avaluadors externs, experts en l'àmbit temàtic que correspongui.
Fase 4: els avaluadors envien el resultat de l’avaluació al Consell de Redacció.
Fase 5: es comunica el resultat de l'avaluació als autors, el qual pot ser:
 • Acceptació: s’accepta l’article si el resultat de l’avaluació és positiu.
 • No acceptació: es refusa l’article si el resultat de l’avaluació és negatiu.
 • Acceptació (amb modificacions): segons el resultat de l'avaluació, l’autor ha d’introduir a l’article modificacions del contingut abans que l'article quedi aprovat definitivament.

 

Freqüència de publicació

La Revista de Llengua i Dret, té una periodicitat semestral, es publica els mesos de juny i desembre. A partir del núm. 58, es publica exclusivament en format digital.

 

Política d’accés lliure

Aquesta Revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Política d'arxivament digital de la revista

La política d'arxivament digital segur de la Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law està garantida pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

S’apliquen les còpies de seguretat següents:

 • còpia incremental diària amb una retenció de dues setmanes
 • còpia completa setmanal amb una retenció de tres mesos
 • còpia completa bimensual amb una retenció d'un any

 

Codi ètic

Codi ètic de les revistes científiques de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) es compromet a garantir l’ètica i la qualitat dels articles publicats en les seves revistes científiques, la Revista Catalana de Dret Públic i la Revista de Llengua i Dret, basant-se en el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques del Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE).

L’EAPC i els comitès editorials es responsabilitzen de la publicació adequada dels continguts. S’esforcen a respondre a les necessitats dels lectors i els autors i a millorar constantment les publicacions. Tenen processos per garantir la qualitat dels materials publicats d’acord amb l’especificitat de les diverses seccions. Garanteixen la llibertat d’expressió, mantenen la integritat dels continguts acadèmics i eviten que interessos tercers o empresarials afectin els fonaments ètics i intel·lectuals. Així mateix, es comprometen a publicar correccions, aclariments, desautoritzacions i disculpes d’una forma clara quan sigui necessari. Les revistes de l’Escola compleixen amb la normativa sobre protecció de dades personals, confidencialitat i propietat intel·lectual.

Relació amb els autors

L’admissió o no admissió d’una proposta es basa en la importància, l’originalitat i la claredat de l’article o contribució, així com en la validesa de l’estudi i la seva rellevància d’acord amb els objectius i la missió de les revistes.

L’EAPC i els comitès editorials publiquen una guia per als autors on es descriu tot allò que se’ls requereix. Aquesta guia s’actualitza regularment i es vincula a aquest codi ètic.

Les revistes científiques de l’Escola segueixen un procés d'avaluació de doble cec per als estudis que publiquen. L’EAPC i els comitès editorials difonen una descripció d’aquest procés i estan predisposats a justificar qualsevol desviament respecte als processos descrits. Sempre es mantenen oberts a rebre i valorar possibles opinions discrepants per part dels autors i en tots els casos es comprometen a respondre-les.

Les revistes estan obertes a totes les persones d’àmbits acadèmics o professionals vinculats a les seves temàtiques que estiguin interessades a publicar-hi un article, les quals han de tenir en compte els criteris de presentació d’originals i el sistema de selecció d’articles establerts. En tot cas, les interpretacions expressades pels autors no són subscrites necessàriament per l’EAPC ni pels comitès editorials.

En cas de renovació dels membres del comitè editorial, es garanteix als autors que es respectaran les decisions preses pels anteriors membres llevat que s’hagin identificat problemes seriosos amb els continguts d’algun article en concret.

Pel que fa a la prevenció de possibles males pràctiques, els autors han de garantir que els treballs lliurats són originals i inèdits i han d’evitar tant el plagi com l’autoplagi. A més a més, els autors han de confirmar la veracitat de les dades, és a dir, que les dades empíriques no han estat alterades per confirmar la hipòtesi. Tots els autors es fan responsables de garantir i protegir la confidencialitat de les dades personals obtingudes durant el procés de recerca. Així mateix, si la seva recerca ha estat objecte de finançament han de declarar-ne la font.

En cas d’autoria compartida, la persona que figuri com a interlocutora de la revista ha d’assegurar que el text presentat és resultat d’un consens de tots els autors i que  no ha estat presentat ni publicat prèviament en un altre mitjà de difusió.

Els comitès editorials poden rebutjar directament els treballs rebuts, sense recórrer a un procés de consulta externa, si d’entrada els consideren inapropiats perquè no tenen el nivell de qualitat exigible, no s’adeqüen als objectius científics o editorials de les revistes o presenten evidències de males pràctiques. També es reserven el dret a desautoritzar articles un cop publicats si posteriorment se’n demostra una manca de fiabilitat ja sigui per errors involuntaris o males pràctiques. Si només una part de l’article conté algun error, es rectificarà per mitjà d’una nota editorial o una fe d’errates. En cas de conflicte les revistes sol·licitaran als autors les explicacions i proves pertinents per aclarir el cas i prendran una decisió final.

Relació amb els avaluadors

L’EAPC i els comitès editorials s’esforcen a garantir que l’avaluació dels articles de les revistes és justa, imparcial i oportuna. Assessoren les persones avaluadores en tot allò que se’ls requereix, incloent-hi el compromís de gestionar amb la confidencialitat adequada el material susceptible de ser publicat i de declarar qualsevol altre conflicte ètic. Els donen orientacions en una guia per als avaluadors que s’actualitza regularment i es vincula a aquest codi ètic.

L’Escola i els comitès editorials sol·liciten als avaluadors que revelin possibles conflictes d’interès abans d’acceptar l’avaluació dels articles. Així mateix, s’ha establert un sistema de treball que garanteix l'avaluació de doble cec de manera que la identitat dels avaluadors es manté en l’anonimat i aquests no saben qui estan avaluant en cap moment.

Els avaluadors han de considerar l’estudi a revisar com un document confidencial fins a la seva publicació, tant en el transcurs del procés de revisió com després d’aquest. En cap cas han de difondre ni utilitzar informació, detalls, arguments o interpretacions continguts en el text objecte de revisió per al seu propi benefici o el d’altres individus, ni per afavorir o perjudicar terceres persones.

Relació amb els comitès editorials

La relació de l’EAPC, editora de les revistes, amb els comitès editorials de les seves publicacions periòdiques es basa en el principi d’independència editorial. Els comitès editorials determinen quins articles s’han de publicar basant-se en la qualitat i la idoneïtat per a les revistes, sense la interferència de l’entitat editora. L’EAPC nomena formalment els membres dels comitès editorials, els proporciona indicacions sobre les seves funcions i tasques, i els demana que s’adhereixin a aquest codi ètic. Així mateix, l’EAPC proporciona als nous membres del comitè editorial les orientacions necessàries en tot allò que tingui a veure amb les seves funcions i els manté puntualment informats respecte a noves polítiques o línies de treball.

Els comitès editorials han de ser imparcials a l’hora de gestionar els treballs proposats per publicar i han de respectar la independència intel·lectual dels autors, a qui es reconeix el dret a rèplica en cas d’haver estat avaluats negativament.

Els comitès editorials es comprometen a assegurar que els avaluadors seleccionats són adequats i capaços de jutjar els treballs sense interessos competitius amb els autors.

Els membres dels comitès editorials tenen l’obligació de guardar confidencialitat sobre els textos rebuts i el seu contingut fins que hagin estat publicats. Així mateix, cap membre dels comitès editorials pot utilitzar per a les seves pròpies investigacions dades, arguments o interpretacions continguts en treballs inèdits, llevat que tingui el consentiment exprés per escrit dels autors. Els membres dels comitès editorials també s’hauran d’abstenir en la gestió d’un original quan susciti algun tipus de conflicte d’interès,  per exemple quan existeix una relació de parentiu, amistat o enemistat manifesta amb els autors.

Altres compromisos

L’Escola i els comitès editorials estan oberts a rebre comentaris i queixes fonamentats dels treballs publicats a les seves revistes, i es comprometen a respondre’ls puntualment i a traslladar-los als autors perquè també puguin respondre.

Les revistes científiques de l’Escola publiquen eminentment estudis que són fruit de recerques inèdites i que són sotmesos al procés d’avaluació de doble cec. En tot cas, quan continguin diverses seccions indicaran clarament quines estan sotmeses a avaluació cega i quines no.

Les revistes eviten l’endogàmia editorial i per norma general publiquen només estudis d’autors externs als consells de redacció i aliens a l’EAPC. Excepcionalment, els comitès editorials poden admetre estudis signats per membres dels consells de redacció, sempre que no representin més del 20% dels estudis publicats en un mateix número. En aquests casos, l’Escola assegura les condicions tècniques necessàries perquè es dugui a terme amb rigor el procés d'avaluació de doble cec dels estudis d’acord amb els criteris fixats en aquest codi ètic. A més a més, les revistes poden admetre altres tipus de col·laboracions dels membres dels consells de redacció o de personal vinculat a l’EAPC, com editorials, comentaris, notícies i recensions.

 Fonts consultades:

Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques del Comitè d’Ètica de Publicacions (Committee on Publication Ethics, COPE)

Guia de bones pràctiques de les publicacions periòdiques i unitàries de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC

 

Crida d'articles

“Les llengües a l’era digital. Les tecnologies lingüístiques com a oportunitat”

 

La Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, vol obrir una línia d’estudis sobre els reptes que la transformació digital de la societat i de les institucions planteja a les llengües, especialment a les llengües de dimensió demolingüística mitjana, les llengües minoritzades i les llengües sense estat. Amb aquest objectiu, fa una crida d’articles per als propers números de la Revista, a l’entorn del tema “Les llengües a l’era digital. Les tecnologies lingüístiques com a oportunitat”.

Convidem a col·laborar-hi amb articles científics que, des de la perspectiva de qualsevol de les seccions habituals de la Revista, és a dir, el llenguatge jurídic, el dret lingüístic, la política lingüística i la sociolingüística, tractin algun dels aspectes següents:

 • Llengües i Administració electrònica: normativa en els àmbits europeu, estatal i dels ens subestatals; efectes lingüístics de la deslocalització dels tràmits electrònics; configuració lingüística de les plataformes digitals; impacte en la contractació pública i l’oferta de serveis electrònics, etc.
 • El potencial de les tecnologies lingüístiques per superar les barreres de l’idioma en la internacionalització de productes i serveis: recursos lingüístics digitals necessaris, eines de processament del llenguatge, traducció i interpretació automàtiques, reconeixement de veu, extracció automàtica d’informació, etc. Oportunitats i requeriments de la indústria 4.0 (intel·ligència artificial, internet de les coses, etc.) per a les llengües.
 • Canvis en les representacions, les ideologies i els usos lingüístics relacionats amb la irrupció del món virtual en la vida diària.

Els articles s’han de presentar a través de la plataforma de la Revista i seguiran el procés editorial habitual, que inclou l’avaluació de doble cec.

Les dates màximes de recepció d’articles són el 30 de juny per al número que es publica el desembre i el 31 de desembre per al número que es publica el juny. Abans de fer la tramesa consulteu les indicacions per als autors.