Polítiques editorials

Objectius i temàtica

La Revista de Llengua i Dret s’ha consolidat com a revista acadèmica de referència en la seva triple especialització: el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic i la política i la planificació lingüístiques, és a dir, com “la revista de la llengua del dret i del dret a la llengua”.

Des dels inicis ha tingut una clara vocació internacional, a través de l’interès per incorporar-hi veus externes que n’enriqueixen el debat i amb la voluntat de difondre internacionalment els estudis que s’hi publiquen, per això s’ha treballat de forma acurada perquè compleixi els criteris de qualitat editorial exigibles a qualsevol publicació científica i augmenti, així, la presència en repositoris i bases de dades de revistes científiques nacionals i internacionals i, per tant, la valoració en les agències qualificadores. És un procés constantment obert que ha donat fruits, com  ha estat, entre d’altres, l’obtenció de la màxima qualificació al sistema de qualificació Carhus + 2010 de l’AGAUR i a DICE.

 

Política de seccions

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Editors/es
 • Cristina Gelpí
 • Esther Monzó Nebot
 • Eva Pons Parera
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Estudis sobre lingüística forense

Editors/es
 • Cristina Gelpí
 • Esther Monzó Nebot
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Estudis sobre dret lingüístic

Editors/es
 • Antoni Milian
 • Eva Pons Parera
 • Agustí Pou Pujolràs
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
 • Joan Ramon Solé i Durany
 • Jaume Vernet
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Editors/es
 • Jordi Argelaguet
 • Albert Bastardas
 • Carles de Rosselló
 • Joan Pujolar Cos
 • August Rafanell
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
 • Francesc Xavier Vila
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Notes i informació

Editors/es
 • Eva Pons Parera
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Legislació, jurisprudència i documentació

Editors/es
 • Eva Pons Parera
 • Elvira Riera
 • Joan Ramon Solé i Durany
Activat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recensions i notícies bibliogràfiques

Editors/es
 • Eva Pons Parera
 • Elvira Riera
 • Joan Ramon Solé i Durany
Activat Trameses obertes Desactivat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Estudis sobre pragmàtica del dret

Editors/es
 • Cristina Gelpí
 • Esther Monzó Nebot
 • Eva Pons Parera
 • Elvira Riera
 • Montserrat Serra
Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés d'avaluació de persones expertes

La Revista publica exclusivament articles originals. D’acord amb una extensa tendència internacional, tots els articles tramesos seran sotmesos a avaluació cega per persones expertes en la matèria, alienes a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i al Consell de Redacció de la Revista, de manera anònima, abans d’acordar-ne la publicació. Els autors rebran el resultat de l’avaluació i, si cal, hauran d’incorporar-hi les modificacions proposades pels avaluadors.


Garantia d’avaluació cega

L'autor ha de lliurar l'article sense les seves dades personals, tal com es descriu a l’apartat següent.


Com assegurar una avaluació cega

Per tal d’assegurar la integritat de l’avaluació cega, els autors han de tenir la precaució d’enviar els articles originals sense les seves dades personals (nom i cognoms, adreça electrònica, adscripció acadèmica, adreça postal i breu currículum). Aquestes dades cal enviar-les en un fitxer adjunt.

 1. Els autors han d’eliminar del document les dades personals i evitar les autocitacions, en cas que se’n facin, substituint el nom per la paraula “autor”, al text, a les notes a peu de pàgina, etc.
 2. Amb els documents d’Office, la identitat de l’autor ha de ser eliminada també de: Fitxer / Propietats i després anomenar i desar sense posar el nom de l’autor.

Aquesta informació s’afegirà en la darrera fase de la revisió.


Fases del procés d'avaluació d'un article

Fase 1: l’autor tramet l'original cec, sense les dades personals
Fase 2: avaluació cega de l'original per part de l’avaluador extern, expert en l'àmbit temàtic que correspongui.
Fase 3: l’avaluador envia el resultat de l’avaluació i es reenvia al Consell de Redacció de la Revista perquè hi doni el vistiplau.
Fase 4: es comunica el resultat de l'avaluació als autors.
Acceptació: s’accepta l’article si el resultat de l’avaluació és positiu.
No acceptació: es refusa l’article si el resultat de l’avaluació és negatiu.
Acceptació (amb modificacions): segons el resultat de l'avaluació l’autor ha d’introduir a l’article modificacions del contingut abans que l'article quedi aprovat definitivament.

 

Freqüència de publicació

La Revista de Llengua i Dret, té una periodicitat semestral, es publica els mesos de juny i desembre. A partir del núm. 58, es publica exclusivament en format digital.

 

Política d’accés lliure

Aquesta Revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 L'autor cedeix els drets sense caràcter exclusiu, per a tot el termini de protecció de l'obra i per a tot el món, dels formats i modalitats d'explotació actualment coneguts (digital, bases de dades...).

Tots els articles de la Revista de Llengua i Dret s’editen sota llicència Creative Commons de Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada des del 2009. Publicar en aquesta revista comporta acceptar aquesta modalitat d’edició.

 

Política d'arxivament digital de la revista

La política d'arxivament digital segur de la Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law està garantida pel proveïdor IBM Global Services.

Se’n fa una còpia de seguretat diària (se’n fa una còpia completa a la setmana i la resta de dies se’n fan còpies incrementals).

Les còpies fetes es guarden, durant un període de 90 dies, en un lloc segur per poder ser restaurades en cas necessari.