Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 46 La consulta popular com a mecanisme per revitalitzar l’urbanisme democràtic Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Marta Llorens Ferrer
"... les necessitats de democratització de l'urbanisme, però la consulta directa als ciutadans pot permetre conèixer l ..."
 
Núm. 53 La memòria justificativa en el control judicial de la discrecionalitat administrativa del planejament urbanístic Resum  PDF  EPUB  similar documents
Miquel Pons Portella
"... La memòria justificativa és un document en el qual el planificador urbanístic argumenta les raons ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Actualitat del dret urbanístic a França: les finalitats mediambientals i socials Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jacqueline Morand-Deviller
"... El dret urbanístic persegueix tres objectius inseparables: el desenvolupament econòmic ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Habitatge, drets socials i valors constitucionals (urbanisme, cohesió social, immigració i dret al medi ambient) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercedes Cuyás Palazón
"... La integració del principi de desenvolupament sostenible en l'urbanisme comporta un replantejament ..."
 
Núm. 46 L'efectivitat del dret a l'habitatge a Catalunya i el paper del dret urbanístic: esperances en ple drama? Resum  PDF  EPUB  similar documents
Juli Ponce Solé
"... assequible, mitjançant el paper rellevant del dret urbanístic i de la col·laboració publicoprivada, i fa ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Problemes actuals del dret urbanístic a Anglaterra. Referència especial al dret a l'habitatge, la cohesió social i el medi ambient Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Judith Gifreu Font
"... de les seves àrees urbanes. Es destaca la imbricació entre les iniciatives de regeneració urbana i les relatives a l ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Urbanisme sostenible i classificació del sòl: legislació estatal i autonòmica Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Angel Menéndez Rexach
"... L’afirmació del principi de desenvolupament sostenible territorial i urbà en la nova legislació ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Els consells consultius com a guardians de l'autonomia: bibliografia, jurisprudència, doctrina legal i perspectives Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carlos Ruiz Miguel
"... 'examinar la legalitat dels reglaments executius autonòmics. Gairebé alhora van sorgir alguns consells consultius d ..."
 
Núm. 54 Dossier sobre el procés sobiranista de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Gerard Martín Alonso
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Les connexions entre urbanisme, habitatge i medi ambient en la jurisprudència del Tribunal Suprem Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gerardo García-Álvarez Garcia
"... de la jurisprudència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem: medi ambient «urbà» i inviolabilitat ..."
 
Núm. 27. Autonomies. Revista catalana de dret públic Desenvolupament urbà i govern urbà multinivell. L'experiència francesa  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gérard Marcou
 
Núm. 9. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les mancomunitats urbanístiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Muro i Bas
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Les competències. Competència en matèria de consultes populares Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josep M. Castellà Andreu, Esther Martín Núñez
"... La competència en matèria de consultes populars per la via de referèndum a la Sentència 31/2010 ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els patrimonis públics de sòl en la legislació balear Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Munar Fullana
"... del patrimoni públic local de sòl, tradicionalment prevista en la legislació urbanística, en ocasió de l ..."
 
Núm. 8. Autonomies. Revista catalana de dret públic Els Consells Consultius de les Comunitats autònomes Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet
 
Núm. 1. Autonomies. Revista catalana de dret públic Dret urbanístic peculiar de Catalunya  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antonio Carceller Fernández
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Concurrència d'interessos i competències urbanístiques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carles Pareja Lozano
 
Núm. 49 La regulació jurídica del tercer sector a Itàlia i el Projecte de llei C2617 de 2014 Resum  PDF (Italiano)  PDF (Español)  EPUB (Italiano)  EPUB (Español)  similar documents
Emanuele Rossi
"... presentat pel Govern després d’una consulta pública endegada pel mateix Govern. L’article se centra ..."
 
Núm. 47 L’impacte de la reforma de la llei de costes sobre el règim jurídic del litoral català: especial referència a la reducció de l’espai protegit i a les invasions competencials Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep Maria Aguirre i Font
"... to the questions raised and defending the need to draft a local coastal planning law for Catalonia that could serve ..."
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia El Consell Consultiu com a garant de l'autonomia: una mirada retrospectiva Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M. Àngels Arróniz i Morera de la Vall
"... Aquest treball té per objecte l'anàlisi retrospectiva de l'activitat del Consell Consultiu ..."
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les tècniques de distribució de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juli Esteban i Noguera
 
Núm. 14. Autonomies. Revista catalana de dret públic Ordenació estatal i planejament urbanístic a la zona litoral Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Sebastià Grau i Àvila
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La funció consultiva autonòmica i la seva institucionalització després de la STC 204/1992: algunes reflexions a propòsit de la Llei del Consell Consultiu de Galícia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Roberto L. Blanco Valdés
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Un pas més en la regulació autonòmica en matèria de residus: la Llei 10/1997, de 22 d'agost, de residus sòlids urbans de Galícia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M.Teresa Vadrí i Fortuny
 
Núm. 39. Els "guardians" de l'autonomia Consolidació dels consells consultius a Espanya i el seu paper com a garants de l'autonomia Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Juan Cano Bueso
"... Aquest treball analitza el procés de creació i consolidació dels òrgans consultius ..."
 
1 - 25 de 65 elements 1 2 3 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)