Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic Bibliografia sobre el finançament autonòmic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francisco José Cañal García
"... fiscal. Dintre del conjunt d’ingressos són rellevants els tributaris, en concret, els tributs propis ..."
 
Núm. 50 L'aplicació de la Llei general tributària a les comunitats autònomes Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Susana Sartorio Albalat
"... Aquest treball té per objecte analitzar l'àmbit d'aplicació de la Llei general tributària ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El finançament dels Länder Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ángeles García Frías
"... i econòmiques de cada moment històric. L’anàlisi del repartiment de competències tributàries es basa ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? La imposició mediambiental a la Comunitat Autònoma d'Aragó. Anàlisi dels impostos mediambientals creats per la Llei 13/2005, de 30 de desembre Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Montserrat Aymà Barbany
"... i tributs propis de la CA d’Aragó. Deixant de banda que modifica determinats tributs cedits i certes taxes ..."
 
Núm. 50 La recuperació de l'indegut en el contenciós sobre el cèntim sanitari a Espanya Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Manuel Cienfuegos Mateo
"... popularment com el cèntim sanitari. Aquest gravamen especial va permetre a les comunitats autònomes recaptar ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El sistema de finançament en la reforma de l'Estatut català. És compatible amb l'ordre constitucional? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
César García Novoa
"... de constitucionalitat i, en especial, la reforma dels estatuts d’autonomia, en la qual s’insereix l’aprovació d’un nou ..."
 
Núm. 24. Autonomies. Revista catalana de dret públic La cessió de tributs a les comunitats autònomes: breu anàlisi de la normativa específica de cessió Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Antonio Fernández Amor
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El sistema de finançament autonòmic de Catalunya: Estatut i Constitució Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Juan Ferreiro Lapatza
"... i Navarra, que es concreta en l’aplicació per part de la comunitat autònoma de la generalitat dels impostos ..."
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic El finançament de les comunitats autònomes de règim comú: notes i reflexions sobre la reforma de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes i la Llei de cessió de tributs de l'Estat Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Antonio Fernández Amor
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic Jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre finançament autonòmic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Antonio Fernández Amor
"... Constitucional sobre aspectes del finançament autonòmic. Les comunitats autònomes, com a ens públics territorials ..."
 
Núms. 2 i 3 Autonomies. Revista catalana de dret públic Notícia de llibres Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Monreal, Joaquín Tornos Mas, Fèlix Navarro de Pablo, M.Dolors Gramunt Fombuena, Andrés E. Navarro Munuera
"... L. H. Tribe, Constitutional Choices i God Save this Honorable Court; Embid Irujo-Forcadell Álvarez ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya: autonomia local i reserva de llei Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Martín Fernández
"... . Amb aquest objectiu i en primer lloc, s’estudien els principis d’autonomia tributària i de suficiència financera ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els patrimonis públics de sòl en la legislació balear Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Munar Fullana
"... ’entrada en vigor de la Llei territorial 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives ..."
 
Núm. 46 El futur de la fiscalitat autonòmica sobre els dipòsits bancaris Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Cesar García Novoa
"... de les comunitats autònomes per crear impostos propis. ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El model de finançament autonòmic del projecte de reforma de l'Estatut de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Núria Bosch Roca
"... en el camp de l’autonomia tributària, perquè atribueix més capacitat normativa sobre els impostos cedits ..."
 
Núm. 54 La controvertida naturalesa jurídica de les tarifes portuàries en l’ordenament estatal i en els autonòmics Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Roberto Ignacio Fernández López
"... L'aprovació per l'Administració portuària (autoritats portuàries en els ports d'interès general ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària El blindatge de les competències i la reforma estatutària Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enoch Albertí Rovira
"... L’experiència del desenvolupament de l’autonomia al llarg dels darrers 25 anys mostra una reducció ..."
 
Núm. 47 Les potestats tributàries autonòmiques: present i futur de la seva configuració i el seu exercici Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
José Andrés Rozas Valdés
"... de potestats tributàries per part de les comunitats autònomes —en impostos cedits com a propis— (epígraf 1 ..."
 
Núm. 30. Autonomies. Revista catalana de dret públic El traspàs de les empreses públiques de l'Estat a les comunitats autònomes: un marc general  PDF  PDF (Español)  similar documents
Guillem López Casasnovas, Albert Castellanos Maduell
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 El finançament Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Luis Manuel Alonso González, M. Dolores Arias Abellán, Núria Bosch Roca, Maite Vilalta Ferrer, José Antonio Fernández Amor, Joan Pagès i Galtés, Montserrat Peretó García, Pere Sol i Ordís
"... El finançament de la Generalitat (Sentència 31/2010, de 28 de juny) (417-422) Lluís M. Alonso ..."
 
Núm. 48 El nou règim local general i la seva aplicació diferenciada a les diferents comunitats autònomes Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Francisco Velasco Caballero
"... de la pròpia llei i de la seva aplicació a les diferents comunitats autònomes. Aquestes qüestions s ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Valoració general de la Sentència Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Enoch Albertí Rovira, Miguel A. Aparicio Pérez, Xavier Arbós Marín, Mercè Barceló i Serramalera, Joaquim Ferret i Jacas, Joan Vintró Castells, Carles Viver i Pi-Sunyer, Joaquín Tornos Mas
"... La Sentència 31/2010: valoració general del seu impacte sobre l’Estatut i l ..."
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic El finançament dels estats federats alemanys Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (English)  similar documents
Thiess Buettner
"... Aquest treball dóna una visió general de l’estructura bàsica subjacent que té sistema financer ..."
 
Núm. 47 Comunitats autònomes i repercussió econòmica «ad intra» de les sancions pecuniàries en el recurs per incompliment davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  Vídeo (Español)  similar documents
Paz Andrés Sáenz de Santa María
"... , encara que el Tribunal Constitucional va avalar aviat el principi de la repercussió sobre les comunitats autònomes ..."
 
Núm. 22. Autonomies. Revista catalana de dret públic La intervenció de les comunitats autònomes en qüestions relatives a les comunitats europees a través de la Comissió General de les Comunitats Autònomes i la Conferència per a Afers Relacionats amb les Comunitats Europees  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Cienfuegos Mateo
 
1 - 25 de 253 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)