Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 52 Models de gestió de l’habitatge social a Espanya Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Núria Lambea Llop
"... ’objectiu principal de l’article és el de presentar els models espanyols de gestió de l’habitatge social i assenyalar ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social La llei de l'habitatge de Catalunya: aspectes més destacats Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Carme Trilla Bellart
"... L’article contextualitza la redacció de la Llei del dret a l’habitatge com a resposta ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Els drets socials i el dret a un habitatge Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ricardo García Macho
"... Aquest treball s’ocupa de l’estudi de la clàusula de l’Estat social partint de la tesi ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social El dret a l'habitatge com a dret social: implicacions constitucionals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gerardo Pisarello Prados
"... El dret a un habitatge digne i, en general, els drets habitacionals, compten amb un ampli ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Problemes actuals del dret urbanístic a Anglaterra. Referència especial al dret a l'habitatge, la cohesió social i el medi ambient Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Judith Gifreu Font
"... per Westminster (Housing and Regeneration Act de 2008). L’article es centra especialment en el parc social de l’habitatge ..."
 
Núm. 46 L’impacte de la crisi sobre els drets de l’àmbit social Resum  PDF  EPUB  Video  similar documents
Marc Carrillo López
"... laborals, el dret a l’habitatge i a algunes prestacions socials. ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Habitatge, drets socials i valors constitucionals (urbanisme, cohesió social, immigració i dret al medi ambient) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Mercedes Cuyás Palazón
"... 'urbanisme ambiental: el dret a un habitatge digne, també ambientalment, la cohesió social, la integració i el dret ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els patrimonis públics de sòl en la legislació balear Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Munar Fullana
"... el análisis de las normas de gestión de los bienes integrantes de los patrimonios de suelo, haciéndose ..."
 
Núm. 54 El reconeixement de drets socials a través de la connexió amb drets fonamentals: cap a una progressiva superació de la doctrina clàssica Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
José Ignacio Cubero Marcos
"... clàssics o de primera generació, a fi de reconèixer altres drets de contingut social, com l’habitatge, l ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Les connexions entre urbanisme, habitatge i medi ambient en la jurisprudència del Tribunal Suprem Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gerardo García-Álvarez Garcia
 
Núm. 46 L'efectivitat del dret a l'habitatge a Catalunya i el paper del dret urbanístic: esperances en ple drama? Resum  PDF  EPUB  similar documents
Juli Ponce Solé
"... en relació amb el dret a l´habitatge i té en compte la modificació de la Llei 18/2007,  operada per la Llei 9 ..."
 
Núm. 55 Les noves formes de gestió dels serveis socials: elements per un debat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Andrea Garrido Juncal
"... Els canvis introduïts en la normativa autonòmica aplicable als serveis socials i la tramitació d ..."
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració Una aproximació econòmica a les dades de la immigració a Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Catalina Jordi Amorós
"... 'estat del benestar (sanitat, salut, sistema de pensions) i al mercat de l'habitatge. Finalment, l'article inclou ..."
 
Núm. 15. Autonomies. Revista catalana de dret públic La distribució actual de competències en matèria d'ordenació del territori, urbanisme i habitatge  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomás Quintana López
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Actualitat del dret urbanístic a França: les finalitats mediambientals i socials Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Jacqueline Morand-Deviller
"... : la de la mescla social i la de la diversitat de l'hàbitat, per tal d'intentar arreglar els problemes dels "barris ..."
 
Núm. 49 El Pla Nacional d'Empreses i Drets Humans i el marc regulador de les empreses del sector públic Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Encarnación Montoya Martín
"... a la responsabilitat social de les empreses i a criteris de sostenibilitat en la gestió de les empreses públiques ..."
 
Núm. 49 La regulació jurídica del tercer sector a Itàlia i el Projecte de llei C2617 de 2014 Resum  PDF (Italiano)  PDF (Español)  EPUB (Italiano)  EPUB (Español)  similar documents
Emanuele Rossi
"... , com pel que fa a la seva aportació al sistema de benestar social) i que han estat objecte d’un projecte de llei ..."
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic La gestió tributària  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Arias Velasco
 
Núm. 51 La cessió de sòl públic dotacional per a l'obertura de centres docents concertats: una nova manifestació de l'Estat garant Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Juan José Guardia Hernández, Luis Manent Alonso
"... para la construcción y gestión de centros docentes concertados. Esta operación parece responder a varias tendencias ..."
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic La gestió del FEDER a Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Francesc Morata Tierra
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Les competències autonòmiques i locals en relació amb la gestió pública dels afers religiosos Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Àlex Seglers
"... proprio responsabilitats a l’hora de gestionar el desenvolupament dels Acords en els seus propis àmbits ..."
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració Els drets socials dels emigrants Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gonzalo Maestro Buelga
"... Aquest treball pretén aproximar-se a l'estatut jurídic dels drets socials dels emigrants ..."
 
Núm. 23. Autonomies. Revista catalana de dret públic Algunes consideracions sobre la gestió dels serveis universitaris a Espanya  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomás Quintana López
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic La modernització de la gestió administrativa a la Generalitat de Catalunya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M. Lluïsa Florensa i Palau
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic Nous models de gestió i d'organització pública Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ricard Gomà Carmona, Joaquím Brugué Torruella
 
1 - 25 de 78 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)