Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya: autonomia local i reserva de llei Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Martín Fernández
"... ’Estatut de Catalunya, ens serveix per plantejar un dels temes més controvertits de la nostra Constitució de 1978 (CE ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis La incidència de la Directiva de serveis en els ens locals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet, Alexandre Peñalver i Cabré
"... Aquest article té per objecte mostrar els principals impactes, en el món local, de la Directiva ..."
 
Núm. 49 L'articulació de la factura electrònica en la contractació pública local Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Antonio García Jiménez
"... en les compres públiques. Entre els subjectes situats dins el seu àmbit subjectiu hi ha les entitats locals ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Responsabilitat dels empleats públics. Competències autonòmiques i locals en matèria de règim disciplinari Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Vicenç Aguado i Cudolà
"... àgils i efectius per assegurar el bon funcionament de l’organització i dels serveis que presta ..."
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Vigència i aplicació del Reglament de personal al servei de les entitats locals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Mauri Majós
 
Núm. 32. El nou model de finançament autonòmic La incidència del nou model de finançament autonòmic en les hisendes locals de Catalunya (aspectes econòmics) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Maite Vilalta Ferrer
"... dels municipis, així com les relacions existents entre la hisenda dels ens locals de Catalunya i la hisenda ..."
 
Núm. 6. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les activitats i els serveis dels ens locals en l'actual ordenament (Notes sobre el Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Jaume Sànchez Isac
 
Núm. 37. Repensant l'Estat democràtic Democràcia participativa al nivell local: debats i experiències a Europa Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Eloisa del Pino Matute, César Colino Cámara
"... i la intensificació de la posada en pràctica de noves experiències participatives, especialment en l'àmbit local ..."
 
Núm. 47 L’impacte de la reforma de la llei de costes sobre el règim jurídic del litoral català: especial referència a la reducció de l’espai protegit i a les invasions competencials Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep Maria Aguirre i Font
"... una llei pròpia d’ordenació del litoral català que serveixi per limitar els efectes negatius que la reforma ..."
 
Núm. 21. Autonomies. Revista catalana de dret públic Les tarifes dels serveis públics locals: taxes i preus. Incidència de la STC 185/1995  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Perdigó i Solà
 
Núm. 46 La transformació de la província italiana: sobre la legitimitat de forma en l’elecció indirecta Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Luciano Vandelli
 
Núm. 51 Reptes i dificultats dels ajuntaments catalans en matèria de transparència. Balanç de la situació de partida Resum  PDF  EPUB  similar documents
Carla Puiggròs Mussons, Alba Viñas Ferrer, Esther Pano Puey
"... local councils are starting from in dealing with the transparency legislation coming into force. First ..."
 
Núm. 50 Els convenis de col·laboració en matèria educativa entre la Generalitat de Catalunya i els governs locals: morfologia i contingut (1999-2010) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Lluís Medir Tejado
"... 'Ensenyament i els governs locals catalans a través de l’estudi dels 6082 convenis signats entre ambdós nivells ..."
 
Núm. 47 Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió Resum  PDF  EPUB  similar documents
José Luis Martínez-Alonso Camps
"... locals (PIL), tant de les funcionals (organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats ..."
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 El règim local Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Bayona i Rocamora, Josep Ramon Fuentes i Gasó, Alfredo Galán Gálan, Ricard Gracia Retortillo, Josep Mir i Bagó
"... Règim local (215-217) Antoni Bayona Rocamora El règim local de Catalunya i la viabilitat d ..."
 
Núm. 49 Consells comarcals: present i prospectiva Resum  PDF  EPUB  similar documents
Esther Pano Puey, Alba Viñas Ferrer
"... ’administració. D’aquesta forma, la comarca esdevé una juxtaposició d’elements propis dels ens locals dotats d ..."
 
Núm. 55 Drons: una oportunitat per a Catalunya? Reflexions jurídiques i propostes estratègiques Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Marc Valls Estefanell
 
Núms. 2 i 3 Autonomies. Revista catalana de dret públic El referèndum local a Espanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet
 
Núm. 19. Autonomies. Revista catalana de dret públic Publicitat i secret en la vida local (I)  PDF  PDF (Español)  similar documents
Manuel Monfort Pastor
 
Núm. 48 El nou règim local general i la seva aplicació diferenciada a les diferents comunitats autònomes Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Francisco Velasco Caballero
"... ’Administració local (LRSAL) suscita qüestions importants i complexes des de la perspectiva de la validesa competencial ..."
 
Núm. 52 El "segon nivell" italià a la recerca d’identitat: transformació de la província i naixement de la ciutat metropolitana Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Carlo Baccetti, Annick Magnier
"... El 2014, el govern italià va aprovar una reforma important del govern local, mitjançant la Llei ..."
 
Núm. 46 El segon nivell del govern local en el context dels sistemes de govern multi-nivell d’Europa: el marc institucional i perspectives de reforma Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Xavier Bertrana Horta, Hubert Heinelt
"... Aquest article estudia, des d’un enfocament comparat, el segon nivell de govern local en 12 països ..."
 
Núm. 53 L'aplicació de la normativa de seguretat i salut a la Policia local: aspectes crítics i qüestions controvertides Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Guillermo García González
"... 'empleat, de l'activitat desenvolupada i de l'ens ocupador. Entre tots els empleats públics, la Policia Local ..."
 
Núm. 26. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recensions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joan Manuel Trayter Jiménez, Aida Torres Pérez, Jordi Jaria i Manzano, Sonia Ruiz Martínez
"... Sosa Wagner, Francisco, La gestión de los servicios públicos locales i Manual de derecho local ..."
 
Núm. 20. Autonomies. Revista catalana de dret públic El Govern local, entre l'Estat autonòmic i la Unió Europea: cap al pacte local Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs Font i Llovet
 
1 - 25 de 133 elements 1 2 3 4 5 6 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)