Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 52 La responsabilitat civil subsidiària de l’Administració pels delictes comesos per membres dels cossos i forces de seguretat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Alfons Surroca Costa
"... Aquest treball analitza la responsabilitat civil subsidiària de l’administració pels delictes ..."
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic El dret civil de Catalunya  PDF  PDF (Español)  similar documents
Lluís Puig Ferriol
 
Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 Les competències. Competència en matèria de dret civil Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ferran Badosa i Coll, Joan Egea Fernández, Encarna Roca Trias
"... civil (338-343) Joan Egea Fernàndez La competència en matèria de dret civil (344-348) Encarna Roca ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública La Funció Pública Europea Resum  PDF  PDF (Español)  PDF ()  similar documents
Laure Levi
"... The European civil service is made up, on the one hand, of European civil servants who are governed ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Consideracions sobre la reforma del règim d'accés a l'ocupació pública Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Miguel Sánchez Morón
"... of introducing significant changes in the traditional Spanish model of selecting civil servants, a model based ..."
 
Núm. 12. Autonomies. Revista catalana de dret públic Notícia de llibres Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
M.Dolors Gramunt Fombuena
"... Vaquer, A., L'usdefruit vidual abintestat en el Dret civil de Catalunya ..."
 
Núm. 51 Les funcions del personal eventual en la jurisprudència Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Nuria María Garrido Cuenca, Francisco Delgado Piqueras
"... , aguditzats per la crisi econòmica. La Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Els consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles catalanes com a corporacions de dret públic Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Josep M. Sabaté Vidal
"... ’origen. Ho és en tant que l’Administració li confia la iniciativa de la regulació que ha de garantir l’origen i la qualitat ..."
 
Núm. 33. Les relacions Estat-Església Sobre el dret a la laïcitat (llibertat religiosa i intervenció dels poders públics) Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Pablo Santolaya Machetti
"... ha de respectar el seu contingut essencial, el principi de proporcionalitat, ser necessària i respondre ..."
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida Un model de dret comparat: l'organització judicial a Suïssa Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Anna M. Pla Boix
"... també es projecta a nivell vertical, perquè fins ara, el dret processal civil, penal o administratiu també ha estat ..."
 
Núm. 51 La cessió de sòl públic dotacional per a l'obertura de centres docents concertats: una nova manifestació de l'Estat garant Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Juan José Guardia Hernández, Luis Manent Alonso
"... de centres docents concertats. Aquesta operació sembla respondre a diverses tendències. En primer lloc ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Jurisprudència i bibliografia sobre la funció pública Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Gemma Geis Carreras
"... sentences of the Constitutional Court regarding the fundamental right of access to the civil service ..."
 
Núm. 51 L'avaluació i el control dels actes del rei, com a pressupòsit de millora per a la racionalització democràtica de la corona Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Enrique Belda Pérez-Pedrero
"... constitucionals reglades. 2) Acceptar la responsabilitat civil, penal i administrativa del monarca, acompanyada ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública Cossos generals, cossos especials en el moment present: una vella polèmica Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joaquim Ferret i Jacas
"... This paper considers the development of the civil service in Spain from the perspective ..."
 
Núm. 46 L’evolució del garantisme: de les garanties personals a la garantia de l’estat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  Video (Español)  similar documents
José Esteve Pardo
"... guarantees of personal liberties, then guarantees of the institutions of the State or civil society ..."
 
Núm. 54 Dossier sobre el procés sobiranista de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Gerard Martín Alonso
"... ’una importantíssima part de la societat civil, s’ha convertit en l’aspecte central i més controvertit del debat ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Sobre el dret administratiu de la informació Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Javier Barnés Vázquez
"... sempre rellevants per a l’Estat i l’Administració, però avui adquireixen un relleu i un sentit diferents ..."
 
Núm. 45. L'ocupació pública La regulació de l’administració electrònica i els seus principis rectors Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Irene Araguàs Galcerà
"... de la utilització de les noves tecnologies per part de l’Administració, així com els drets i les garanties ..."
 
Núm. 55 Bon govern, transparència i rendició de comptes. Reforçant i completant la legitimitat democràtica dels poders públics Resum  PDF  EPUB  similar documents
Elisenda Malaret Garcia
"... i la rendició de comptes. Es tracta d’examinar si el recurs a aquestes nocions respon a uns canvis estructurals ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Ciberconstitucionalisme. Les TIC i els espais virtuals dels drets fonamentals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ignacio Villaverde Menéndez
 
Núm. 45. L'ocupació pública La carrera professional i l’avaluació de l’acompliment dels funcionaris públics Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Luis Miguel Arroyo Yanes
"... The treatment of the professional career path and performance evaluation of civil servants occupy ..."
 
Núm. 18. Autonomies. Revista catalana de dret públic L'Administració andalusa entre la modernització i el clientelisme Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antonio J. Porras Nadales
 
Núm. 20. Autonomies. Revista catalana de dret públic La reforma de l'Administració estatal i autonòmica Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Luis Ortega Álvarez
 
Núm. 31. La reforma estatutària L'Administració institucional a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Joana Maria Socias Camacho, Bartomeu Trias Prats
 
Núm. 34. Les autoritats de regulació de l'audiovisual El nou Estatut i l'Administració local. Perspectives i reformes  PDF  similar documents
Joan Ridao Martin
 
1 - 25 de 90 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)