Mercat interior i Directiva de serveis

Tomàs de la Quadra-Salcedo Janini

Resum


La conseqüència fonamental de la Directiva 2006/123 del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior, és la submissió de les disposicions nacionals que regulen la prestació de serveis, independentment de si obstaculitzen o no el comerç entre estats membres, a un nou paràmetre per determinar-ne la conformitat amb l'ordenament jurídic: el principi de proporcionalitat. Abans de l'entrada en vigor de la Directiva les regulacions nacionals no obstaculitzadores del comerç intracomunitari no quedaven sotmeses a aquest principi com a conseqüència de la laxitud de l'escrutini al qual eren sotmeses aquestes regulacions quan es prenien com a paràmetre els drets fonamentals econòmics nacionals. La Directiva implica en aquest aspecte una desregulació potencial del mercat. L'article analitza els trets del mercat interior i en relació amb això la jurisprudència del Tribunal de Justícia sobre lliure prestació de serveis i llibertat d'establiment.

Paraules clau


Mercat interior; llibertats bàsiques del mercat interior; lliure prestació de serveis; Tribunal de Justícia; desregulació; principi de proporcionalitat; Directiva de serveis.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.