La incidència de la Directiva de serveis en els ens locals

Tomàs Font i Llovet, Alexandre Peñalver i Cabré

Resum


Aquest article té per objecte mostrar els principals impactes, en el món local, de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de setembre, relativa als serveis en el mercat interior (en endavant, DS), així com també de la normativa estatal i catalana de transposició. Primer, es posa de manifest la complexa situació en què s'han trobat els ens locals en el procés de transposició de la DS ja que la normativa interna s'ha aprovat tardanament i ha ampliat l'abast material de la DS a altres matèries que no són serveis. Segon, es mostren els àmbits materials de competència local ja sigui amb relació als serveis com també a altres matèries que indirectament resulten afectades. I tercer, s'examinen els principals impactes de la normativa de serveis sobre els instruments jurídics locals, en especial, el procediment d'elaboració de normes locals, les autoritzacions, les comunicacions prèvies i les declaracions responsables, les funcions de comprovació, control i inspecció, la finestreta única i la tramitació electrònica i la cooperació interadministrativa.

Paraules clau


Dret europeu; serveis; dret local; activitat administrativa d'ordenació.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.