Règims d'intervenció administrativa: autorització, comunicació prèvia i declaració responsable

Juan Ramón Fernández Torres

Resum


Aquest estudi ofereix una explicació unitària de les diferents formes d'intervenció administrativa, centrada en l'exposició de l'exigu règim general que contenen les lleis 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a l'anterior. A més, subratlla l'exigència d'una revisió profunda del concepte clàssic d'autorització i examina l'ordenació de les altres formes d'intervenció administrativa elevades al primer pla per la Directiva de serveis, és a dir, les comunicacions prèvies i les declaracions responsables.

Paraules clau


Directiva de serveis; llibertat d'establiment; llibertat de prestació de serveis; dret administratiu; liberalització; desregulació; autorització; comunicació prèvia; servei públic.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.