Diversitat cultural, convivència i drets. Una anàlisi en el marc de la Constitució Espanyola

Marco Aparicio Wilhelmi

Resum


En el context de l'accelerada transformació de l'Estat espanyol d'un país d'emigrants a un país d'immigració, tant el debat social i polític com l'anàlisi acadèmica s'han dut a terme fonamentalment dins el terreny de l'estrangeria. En canvi, poc s'ha debatut al voltant del model de societat, del marc de convivència, que es vol construir. Aquest text pretén oferir una reflexió sobre els paràmetres jurídico-constitucionals de la construcció d'un sistema d'inclusió igualitària compatible amb les diferències. Amb aquest objectiu, incorpora dos grans apartats. Un primer apartat es dedica a la incidència del règim d'estrangeria en el debat proposat, com a pas previ o conjunt de precondicions de la convivència.En aquest àmbit, s'analitzen els caràcters generals de la regulació d'estrangeria i es qüestionen els fonaments que han servit al Tribunal Constitucional per donar cabuda al conjunt de restriccions als drets de les persones immigrades vigents avui en dia. El segon apartat tracta d'oferir algunes pautes de reflexió constitucional per fer front a les disputes que es poden originar en societats culturalment diverses.Concretament, es reivindica l'encaix constitucional del reconeixement de drets diferenciats, es proposa una comprensió cultural del mandat d'igualació material contingut a l'article 9.2 constitucional i, finalment, s'insisteix en la necessitat d'assegurar espais de diàleg i participació efectiva dels diferents protagonistes en els possibles conflictes de tipus cultural.

Paraules clau


Diversitat cultural; multiculturalisme; estrangeria; immigració; reconeixement; drets humans; drets fonamentals; principi d'igualtat.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.