Els consells consultius com a guardians de l'autonomia: bibliografia, jurisprudència, doctrina legal i perspectives

Carlos Ruiz Miguel

Resum


La llei orgànica del Consell d'Estat de 1980 va atribuir a aquest òrgan la competència d'examinar la legalitat dels reglaments executius autonòmics. Gairebé alhora van sorgir alguns consells consultius d'àmbit autonòmic amb diferents configuracions. En aquest article es revisa, en primer lloc, la polèmica doctrinal suscitada sobre les competències del Consell d'Estat i la constitucionalitat de l'existència i les competències dels consells consultius autonòmics. En segon lloc, s'hi examina la jurisprudència elaborada sobre aquesta qüestió, especialment la STC 204/1992. En tercer lloc, s'hi analitza la manera decebedora com els consells consultius han dut a terme la tasca que se'ls va assignar de vetllar pels estatuts i la Constitució. Finalment, en quart lloc es critica la manera com els últims desenvolupaments normatius han reiterat un fenomen antic: la transformació de la funció de consulta en funció de control.

Paraules clau


Control; consulta; ( o funció consultiva ); autonomia; nous estatuts; jurisdicció constitucional.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.