Problemes actuals del dret urbanístic a Anglaterra. Referència especial al dret a l'habitatge, la cohesió social i el medi ambient

Judith Gifreu Font

Resum


L’article analitza la peculiar configuració del sistema urbanístic anglès així com les polítiques endegades a partir de la segona guerra mundial pels diferents governs britànics en relació a la millora de les seves àrees urbanes. Es destaca la imbricació entre les iniciatives de regeneració urbana i les relatives a l’habitatge, com posen de manifest els diferents documents promoguts pel Govern i la darrera de les normes aprovades per Westminster (Housing and Regeneration Act de 2008). L’article es centra especialment en el parc social de l’habitatge, bastit amb la contribució de les entitats locals i de les associacions d’habitatge i molt focalitzat en els col·lectius socials més desfavorits, en el benentès que el mercat immobiliari lliure s’encarrega de satisfer les demandes de les classes més afavorides, i també dedica atenció als problemes d’exclusió social que es deriven de la concentració d’habitatge social i de la situació dels sense sostre. Es posa de manifest així mateix, la gran quantitat de recursos que el Regne Unit destina a la política d’habitatge, essent un dels països europeus amb una major despesa pública en aquest sector. Finalment, es repassa breument l’orientació ecourbanista de les polítiques d’ordenació territorial angleses.


Paraules clau


Urbanisme; regeneració urbana; habitatge social; cohesió social; finançament de l'habitatge; medi ambient.

Text complet:

PDF PDF (Español)




 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.