La participació ciutadana en l'elaboració de disposicions reglamentaries: participació funcional i iniciativa reglamentària

María Jesús García García

Resum


La participació dels ciutadans en els assumptes públics és un valor que la Constitució promou al llarg del seu articulat d’una manera diferent en funció de l’àmbit públic a què es refereix i a la forma de participació que se’n prevista. Tots els àmbits funcionals d’allò públic tenen reconeguda en el text constitucional una forma de participació ciutadana, que en les seves manifestacions més intenses impliquen l’exercici directe de la sobirania per part dels ciutadans i el reconeixement d’un dret fonamental a participar en els assumptes públics que es manifesta en intervencions molt concretes, com ara la iniciativa legislativa popular, algunes modalitats de referèndum o el règim del consell obert, emparades a l’article 23 de la Constitució.

Però la participació dels ciutadans en els assumptes públics no s’esgota només en aquestes formes de democràcia directa, sinó que també té altres manifestacions, que si bé no es troben emparades en la Constitució pels mecanismes de tutela dels drets fonamentals, sí que gaudeixen d’un reconeixement constitucional exprés que actua com a paràmetre de la constitucionalitat de la legislació que els regula, en imposar-ne un contingut concret. Em refereixo als mecanismes de la democràcia participativa que permeten que els poders públics puguin comptar amb la intervenció dels ciutadans atorgant una legitimitat democràtica a les seves decisions.

Aquesta modalitat de participació es manifesta especialment en l’àmbit administratiu i té com a exponent màxim el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries, procediment en relació amb el qual l’article 105 de la Constitució garanteix l’audiència dels ciutadans. Però, a part d’aquestes referències expresses a les formes de participació ciutadana, també hi ha un principi genèric a la Constitució que imposa als poders públics l’obligació de promoure la participació dels ciutadans. I, sobre la base d’aquest principi constitucional, el legislador ha previst altres formes de participació inscrites en el marc de la democràcia participativa, encara que no concretades expressament a la Constitució.

En aquestes coordenades s’han d’inscriure noves vies de participació tendents a legitimar les decisions de l’Administració o a dotar-les de certes garanties d’encert i oportunitat, com són la iniciativa popular reglamentària, que complementa les vies de participació previstes expressament a la Constitució i alhora tracta d’implicar els administrats en la gestió pública.

Precisament aquest treball té com a objecte analitzar totes aquestes formes de participació referides a un aspecte concret de l’activitat administrativa com és l’elaboració de normes de caràcter reglamentari pel seu abast general i la seva vocació de permanència.


Paraules clau


Participació ciutadana; reglaments; procediment administratiu; democràcia participativa.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.