La nova regulació legal de l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit administratiu: el viatge cap a un nou model d'Administració, electrònica?

Julián Valero Torrijos

Resum


L’aprovació recentment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP), suposa un pas més en l’adaptació del marc normatiu d’actuació de les administracions públiques a les exigències de modernització tecnològica derivades de la societat de la informació en què s’ha desenvolupar. Ara bé, d’una banda, l’avenç que realment s’ha produït amb aquesta nova regulació només es pot valorar des de la perspectiva de la resolució efectiva dels problemes que durant la vigència de l’anterior s’havien detectat. D’una altra, l’anàlisi de l’abast d’aquesta nova Llei dependrà en gran manera de si les finalitats i els objectius que han mogut a la seva aprovació s’han plasmat o no i en quina mesura— en el seu text articulat, ja que una cosa són les declaracions genèriques grandiloqüents, tan habituals en reformes d’aquest abast institucional, i una altra de molt diferent la regulació concreta dels preceptes aprovats finalment. El present treball pretén, doncs, fer una valoració crítica de les principals previsions de la LAECSP des d’aquesta doble perspectiva a fi de determinar si s’han aprofitat i, en quina mesura, les possibilitats que ofereix la tecnologia i, en darrera instància, si amb la seva aprovació s’ha pretès il·luminar un nou model en la gestió administrativa i en les relacions amb els ciutadans.


Paraules clau


Administració electrònica; procediment administratiu; drets del ciutadà; Internet; dret administratiu i tecnologia.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.