Els serveis públics informacionals: l'emergència de nous serveis públics en la societat de la informació i del coneixement.

Elisenda Malaret i Garcia

Resum


Aquest treball té per objecte la descripció i l’anàlisi dels serveis públics creats en el marc de les polítiques públiques que tenen per objecte promoure la societat de la informació i una economia basada en el coneixement, tenint en compte les necessitats de cohesió social i prevenció de la fractura digital, i atenent els requeriments propis d’una societat democràtica i un estat del benestar. Els serveis públics analitzats (els de creació de confiança, els de difusió de la informació i els d’alfabetització digital) tenen unes característiques pròpies que condicionaran en major o menor mesura les qüestions organitzatives i la tipologia de les relacions jurídiques; per això, per abordar aquest feix de qüestions de manera coherent amb l’Estat social i democràtic de dret, hem proposat destacar la seva caracterització com a serveis públics. Atès el fonament de la creació d’aquests serveis públics, la seva finalitat i el contingut i les característiques de les prestacions subministrades, hem proposat denominar-los serveis públics informacionals. En aquest article s’intenta, en definitiva, una delimitació coherent dels instruments de l’acció administrativa en relació amb els objectius definits, ateses les exigències de promoció de la igualtat i participació dels postulats constitucionals que disciplinen l’activitat dels poders públics.


Paraules clau


Informació pública; administració electrònica; noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.