L'Administració institucional a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Joana Maria Socias Camacho, Bartomeu Trias Prats

Resum


La Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) ha creat un important nivell d’organitzacions instrumentals en règim de descentralització funcional, alhora que s’ha dotat d’una legislació pròpia per tal de regular-les. Igualment que en el cas de l’Estat, els ens de naturalesa institucional creats per la CAIB es poden classificar segons la seva diferent forma, pública o privada, de personificació, per distingir, així, entre: a) organismes públics, que adopten una forma juridicopública de personificació, i b) societats públiques, que adopten una forma juridicoprivada de personificació.

El treball que es presenta fa una anàlisi particular de l’organització institucional de la CAIB, a partir de la regulació que conté la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades a la CAIB, i s’ocupa, concretament, de l’estudi de les disposicions relatives a la seva creació, extinció i règim jurídic (béns, contractació, organització, personal i règim economicofinancer), com també de la recopilació de cada una de les entitats instrumentals existents en aquests moments (sis entitats autònomes, dotze empreses públiques que han d’ajustar l’activitat a l’ordenament jurídic privat i vuit societats amb participació majoritària de la CAIB).


Paraules clau


Comunitat Autònoma de les Illes Balears; organització; descentralització funcional; ens institucionals.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.