La reforma de la Comissió Jurídica Assessora. Comentari a la Llei 5/2005, de 2 de maig

Clara Isabel Velasco Rico

Resum


L’article analitza la reforma de la Comissió Jurídica Assessora operada per la Llei 5/2005, de 2 de maig. En primer lloc tracta, de manera breu, el marc general de la funció consultiva a l’Estat autonòmic. A continuació emmarca la nova regulació de la Comissió Jurídica Assessora en el context de la Generalitat de Catalunya, l’única Administració autonòmica que disposa de dos organismes de caràcter col·legial amb funcions consultives: d’una banda, el Consell Consultiu i, de l’altra, la Comissió Jurídica Assessora.

Com posa de manifest l’anàlisi dels preceptes desenvolupat al llarg del text, la nova Llei de la Comissió Jurídica Assessora introdueix canvis notoris quant a l’estructura, la composició i les funcions de l’alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya. La Llei 5/2005, de 2 de maig, pretén, d’una banda, fomentar la transparència en relació amb l’activitat desenvolupada per la institució i, de l’altra, agilitar-ne el funcionament. Per a la consecució d’aquests objectius s’han previst diverses novetats en relació amb la regulació anterior, malgrat que els trets característics i distintius de la Comissió Jurídica Assessora no s’hagin alterat de manera significativa.

 


Paraules clau


Generalitat de Catalunya; Administració pública; organització administrativa; Administració consultiva; Comissió Jurídica Assessora.

Text complet:

PDF PDF (Español)
 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.