La contractació pública entre 2007 i 2017: temps de crisi, temps de canvis

Xavier Padrós Castillon

Resum


Aquest article analitza els efectes de la crisi econòmica en relació a diferents aspectes de la contractació de les Administracions Públiques al llarg de la dècada que coincideix amb el període de vigència de la Llei de Contractes del Sector Públic de l’any 2007. Aquesta crisi, unida a la influència cada cop més decisiva del dret europeu de contractes, ha contribuït a la revisió de conceptes i regles tradicionals, a un progressiu canvi de model i a la confecció d’una nova agenda de prioritats en el camp de la contractació pública, dins la qual destaquen de manera principal la necessitat d’avançar cap a una major professionalització dels gestors públics i al reforçament dels mecanismes de governança que permetin garantir la integritat i la transparència en l’organització i en els processos de presa de decisions en la matèria. D’altra banda, tot i que no constitueix l’objecte d’aquest treball l’anàlisi de la nova LCSP del 2017 que, de fet, posa fi a l’etapa estudiada, s’hi efectuen també les referències necessàries per a indicar els principals canvis que ha introduït respecte de la regulació que ha estat vigent durant la dècada precedent.


Paraules clau


Contractació pública; crisi econòmica; transparència; integritat; organització; governança

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i56.2018.3113 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.