La crisi econòmica i la seva incidència a la gestió dels serveis públics (CA-EN)

Guillem López-Casasnovas, Ivan Planas Miret

Resum


La crisi econòmica ens ha portat a deu anys de retorn a la casella inicial del benestar social. En aquest article analitzem com els impactes de la crisi s’han traslladat al finançament del sector públic i alhora a la manera en que els diferents serveis s’han gestionat i transformat. Tot i la duresa de la crisi (doble recessió el 2011) viscuda per Espanya des del 2007, la despesa social no s'ha ‘enfonsat’ (en termes del seu pes al PIB) encara que sí que pateix evidències d'esgotament (en termes capitatius). En aquest article s’aborden alguns temes generals pel que fa a la incidència de la crisis en la gestió dels serveis públics: l’estil de gestió, amb especial referència a les licitacions públiques; els canvis del nivell de cobertura dels serveis públics, per la via de les reduccions de despesa sense grans canvis normatius; els desajustos de la composició de la despesa, per la diferent incidència de la consolidació fiscal i la incipient recuperació de la despesa en les partides del pressupost; la crisi de les col·laboracions públic-privades i el debat sobre la relació entre el sector públic i el sector privat, incloent els canvis normatius en el marc de contractació i les noves oportunitats que aquests obren; la justificació de la despesa pública en termes de relació cost i benefici, i finalment els reptes pendents de l’administració pública catalana. 


Paraules clau


administració pública; col·laboració públicoprivada; control dels contractes públics; crisi econòmicaDOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i56.2018.3104 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.