Anàlisi del règim disciplinari dels estudiants universitaris. Especial referència als comportaments fraudulents i al plagi, en particular

Anna Pallares Serrano

Resum


En aquest treball es parteix de l'anàlisi de qüestions fonamentals del nostre ordenament que afecten a l'objectiu d'aquest estudi, com són les exigències del nostre sistema sancionador, per poder abordar l'examen de la normativa disciplinària universitària en relació amb qüestions molt concretes com són els comportaments fraudulents, en general, i el plagi, en particular. L'anàlisi realitzada no només es limita a la normativa estatal dictada, sobre aquest àmbit, sinó que aborda, també, la resposta normativa que han donat les diferents universitats públiques a aquesta qüestió. Finalment, detectades una sèrie de prescripcions poc conformes amb la nostra ordenació, es realitzen una sèrie de propostes per millorar la normativa estatal i la de les diferents universitats.


Paraules clau


Règim disciplinari; dret administratiu sancionador; comportaments fraudulents; plagi; universitatsDOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i56.2018.3098 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.