Bon govern, transparència i rendició de comptes. Reforçant i completant la legitimitat democràtica dels poders públics

Elisenda Malaret Garcia

Resum


Aquest treball té per objecte l’anàlisi dels conceptes de bon govern, la transparència i la rendició de comptes. Es tracta d’examinar si el recurs a aquestes nocions respon a uns canvis estructurals en la política legislativa adoptada els darrers anys mitjançant lleis com la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El treball mostra com la irrupció d’aquestes nocions respon a la necessitat d’incrementar la legitimitat del govern, en tant que instància diferenciada de l’Administració pública. Les noves regles van destinades a garantir de manera eficient la integritat i la rendició de comptes del govern envers els ciutadans. El treball evidencia com s’ha produït un canvi en l’objecte i l’abast dels principis de publicitat i responsabilitat inherents a la democràcia; el bon govern es diferencia en el seu objecte de la bona administració, i la transparència també suposa un canvi de perspectiva en relació amb la publicitat. L’objecte de l’article és subministrar un marc teòric per la interpretació de les reformes legislatives i examinar quins són els canvis d’ordre teòric i conceptual que guien el nou marc jurídic de relacions entre els poders públics i els ciutadans.


Paraules clau


Legitimitat; bon govern; transparència; integritat; rendició de comptes

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i55.2017.3062 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.