L'aplicació de la Llei general tributària a les comunitats autònomes

Susana Sartorio Albalat

Resum


Aquest treball té per objecte analitzar l'àmbit d'aplicació de la Llei general tributària a les comunitats autònomes, en especial, en matèria de procediments d'aplicació dels tributs. Partint de l'ambigua formulació de l'article d’aquesta llei, s'analitza l'abast dels diferents títols competencials que el precepte esmenta des de la jurisprudència constitucional i atenent al règim jurídic divers aplicable als tributs propis i als tributs cedits.


Paraules clau


Hisenda autonòmica; Administració autonòmica; procediment administratiu.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.44 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.