El nou règim local general i la seva aplicació diferenciada a les diferents comunitats autònomes

Francisco Velasco Caballero

Resum


La recent Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) suscita qüestions importants i complexes des de la perspectiva de la validesa competencial de la pròpia llei i de la seva aplicació a les diferents comunitats autònomes. Aquestes qüestions s’exemplifiquen, fonamentalment, en el nou règim de competències municipals i provincials. En termes generals, la nova llei conté una notable recentralització del règim local, la qual cosa pugna amb les diverses competències autonòmiques i, possiblement, excedeix de la pròpia competència bàsica estatal ex art. 149.1.18 de la CE. D’altra banda, en espera que es clarifiqui la validesa constitucional de la nova llei, en moltes matèries les administracions locals es troben amb lleis autonòmiques o preceptes estatutaris obertament contradictoris amb els preceptes de la nova LRSAL. Seguint la jurisprudència constitucional, res autoritzava les administracions locals a inaplicar amb caràcter general les lleis autonòmiques a favor de la LRSAL.


Paraules clau


Règim local; ajuntaments; competències municipals; prevalença.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.18 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.